Aktualności

ZMIANY W PROCEDURACH DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W LATACH 2005 - 2009

Informujemy, że zostały zmienione procedury dla  absolwentów, ktorzy przystapili do egzaminu maturalnego w latach 2005 - 2009.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami i dokonanie odpowiednich zmian w deklaracji przystapienia do egzaminu.

 

Informacja dla absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005-2009
A. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego
Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu (załącznik 1b) absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005 - 2009, składa do dyrektora macierzystej szkoły, a w przypadku likwidacji lub  przekształcenia szkoły do dyrektora OKE, w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, a deklarację ostateczną do 7 lutego tego roku.
Jeżeli absolwent złożył deklarację wstępną, a nie złożył deklaracji ostatecznej, z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
Osoba składająca deklarację (załącznik 1b) otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
Absolwent może nie składać deklaracji wstępnej.
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego
1. Absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego przed rokiem szkolnym 2009/2010, ale nie zdał tego egzaminu lub przerwał ten egzamin, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego w maju 2010 r. (w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego) na zasadach obowiązujących w roku szkolnym 2008/2009, tzn.
a) jeśli nie zdał w części pisemnej obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego – jest obowiązany przystąpić do części pisemnej egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym;
b) jeśli nie zdał w części pisemnej obowiązkowego egzaminu z języka mniejszości narodowej – jest obowiązany przystąpić do egzaminu w części pisemnej z tego samego języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym;
c) jeśli nie zdał w części pisemnej obowiązkowego egzaminu z języka obcego nowożytnego – jest obowiązany przystąpić do egzaminu w części pisemnej z tego samego lub innego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, albo dwujęzycznym, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, który zdawał jako przedmiot dodatkowy; jeśli wybrał inny język, musi przystąpić ponadto do egzaminu w części ustnej;
d) jeśli nie zdał w części pisemnej obowiązkowego egzaminu z przedmiotu do wyboru – jest obowiązany przystąpić do egzaminu z tego lub innego przedmiotu do wyboru na poziomie  podstawowym albo rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotu, który zdawał jako przedmiot dodatkowy;
e) zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego lub języka mniejszości narodowej albo przerwał część ustną egzaminu maturalnego z danego języka lub języków, przystępujący ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z danego języka, może wskazać w deklaracji poprzednio wybrany temat lub wybrać inny temat z aktualnej szkolnej listy tematów;
f) zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego albo przerwał część ustną egzaminu maturalnego z tego języka, jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z tego języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, a jeśli zdawał ją na poziomie dwujęzycznym – na poziomie dwujęzycznym.
2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego w maju 2010 r. z jednego lub więcej przedmiotów, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów – na poziomie nie niższym niż poziom, na którym zdawał ten egzamin poprzednio.
3. Absolwent, o którym mowa w pkt 1, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego w maju 2010 r., zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, z nie więcej niż trzech przedmiotów – wyłącznie na poziomie rozszerzonym – w celu zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych.

Absolwent, który otrzymał świadectwo dojrzałości i zamierza podwyższyć wynik egzaminu maturalnego
1. Absolwent, który otrzymał świadectwo dojrzałości przed rokiem szkolnym 2009/2010 i chce podwyższyć swój wynik z egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w maju 2010 r. na zasadach obowiązujących w roku szkolnym 2008/2009. Oznacza to, że jest obowiązany przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu na poziomie nie niższym niż poziom, na którym zdał ten egzamin poprzednio.
2. Absolwent ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej i części ustnej.
3. Absolwent, który chce podwyższyć wynik części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – języka kaszubskiego, może wskazać w deklaracji poprzednio wybrany temat lub wybrać inny temat z aktualnej szkolnej listy tematów.
4. Absolwent może podwyższyć wynik części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego, przy czym jeśli na świadectwie dojrzałości /aneksie miał wpisany wynik na:
− poziomie podstawowym, może przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym
− poziomie rozszerzonym, może przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym − poziomie dwujęzycznym, może przystąpić do egzaminu na poziomie dwujęzycznym.
5. Absolwent może podwyższyć wynik części pisemnej egzaminu, przy czym jeśli na świadectwie/aneksie miał wpisany wynik na:
− poziomie podstawowym, może przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym
− poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym, może przystąpić do egzaminu tylko na poziomie rozszerzonym
− poziomie rozszerzonym, może przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym
− poziomie dwujęzycznym, może przystąpić do egzaminu na poziomie dwujęzycznym.
6. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, w celu podwyższenia wyniku części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, może przystąpić ponownie do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych.
7. Zagadnienia omówione w częściach
- oznaczonych literami od D do Q stosuje się odpowiednio.
Absolwent, który otrzymał świadectwo dojrzałości i zamierza przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu dodatkowego
1. Absolwent, którzy otrzymał świadectwo dojrzałości przed rokiem szkolnym 2009/2010 i chce zdać egzamin maturalny z nowego przedmiotu dodatkowego, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego w maju 2010 r. na zasadach obowiązujących w roku szkolnym 2009/2010. Oznacza to, że może przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu dodatkowego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, z wyjątkiem matematyki, którą może zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

2. Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminów z maksymalnie sześciu przedmiotów wybranych jako dodatkowe.
3. Jeśli zdający wybiera jako kolejny przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, zdaje go w części ustnej i w części pisemnej. Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005-2009, a w roku szkolnym 2009/2010 przystępują do egzaminu na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2008/2009 – w celu uzyskania świadectwa dojrzałości, podwyższenia wyniku lub przystąpienia do egzaminów z przedmiotów dodatkowych – otrzymują takie same zestawy egzaminacyjne jak absolwenci przystępujący po raz pierwszy do egzaminu w roku szkolnym 2009/2010.
Absolwent zlikwidowanej szkoły kontaktuje się z OKE w celu skierowania go na innej szkoły. Sposób postępowania określa instrukcja na str. 40.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2010 11:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zofia Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 1114
04 stycznia 2010 12:02 (Zofia Wojciechowska) - Dodanie załącznika.
04 stycznia 2010 11:25 (Zofia Wojciechowska) - Dodanie załącznika.
04 stycznia 2010 11:01 (Zofia Wojciechowska) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI::ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI::