Aktualności

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN MATURALNY ABSOLWENTÓW

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN MATURALNY ABSOLWENTÓW
ZLIKWIDOWANYCH LUB PRZEKSZTAŁCONYCH SZKÓŁ
a także OSÓB KOŃCZĄCYCH SZKOŁY EKSTERNISTYCZNIE

W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły - absolwent zgłasza się na egzamin maturalny do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (§63 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562; z późniejszymi
zmianami). Uwaga: takie same zasady obowiązują osoby, które uzyskały lub zamierzają w danym roku szkolnym uzyskać świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.


1. Absolwenci zamieszkali na ternie województwa mazowieckiego, którzy w 2012 roku po raz pierwszy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego - powinni złożyć do OKE (ul. Grzybowska 77; 00-844 Warszawa) w terminie nie później
niż do 31 grudnia 2011 r.:
 wypełniony formularz ZGŁOSZENIA (załączony poniżej lub dostępny w siedzibie OKE);
 kserokopię świadectwa ukończenia szkoły potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub zgłosić się z oryginałem świadectwa do OKE (uwaga: prosimy nie przysyłać oryginałów świadectw);
 kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (np. dowód osobisty);
 wypełnioną DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO – załącznik 1a – dostępny w siedzibie OKE lub na stronie internetowej www.oke.waw.pl


2. Absolwenci zlikwidowanych lub przekształconych szkół i osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych,: o którzy przystąpili do matury po raz pierwszy w 2010 lub 2011 roku w szkołach wskazanych przez OKE i zamierzają po raz kolejny przystąpić powinni złożyć do szkoły, do której byli poprzednio skierowani w terminie do 31 grudnia roku 2011 r. wypełnioną DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO – załącznik 1b; o którzy przystąpili do matury po raz pierwszy w latach 2007-2009 i nie uzyskali świadectwa dojrzałości oraz ci, którzy przystąpili po raz pierwszy w latach 2005 i 2009, zdali maturę i zamierzają po raz kolejny przystąpić w celu podwyższenia wyników lub zdania egzaminów z nowych przedmiotów - powinni złożyć do OKE w terminie do 31 grudnia 2011 r. wypełnioną DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO – załącznik 1c oraz pozostałe dokumenty wymienione w punkcie 1.
Uwaga: osoby, które przystąpiły do matury po raz pierwszy w 2005 i 2006 roku i nie uzyskały świadectwa dojrzałości wypełniają deklarację załącznik 1a.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2011 08:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zofia Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 1093
20 września 2011 08:04 (Zofia Wojciechowska) - Dodanie załącznika [formularz_zgloszenia_na_egzamin_maturalny_w_2012_roku.doc] do dokumentu.
20 września 2011 08:03 (Zofia Wojciechowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI::ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI::