Regulaminy

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

w Zespole Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji

w Konstancinie – Jeziornie

 

Podstawa prawna:

1.      art.772 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm),

2.      akty wykonawcze do Kodeksu pracy,

3.      ustawa z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. nr 79, poz. 854 ze zm)

4.      ustawa  z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm),

5.      ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz.1458)

6.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz.398)

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wynagradzania za pracę i otrzymywania innych świadczeń związanych z pracą oraz warunki ich przyznawania.

2.      Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a.       Pracodawcy – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie,

b.      Pracowniku – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, nie będące nauczycielami /pracownicy administracji oraz pracownicy obsługi/

§ 2

1.      Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy z wyjątkiem ust.2.

2.      Regulaminem nie są objęci pracownicy młodociani, zatrudnieni w celu nauki zawodu lub w celu przyuczenia do zawodu oraz pracownicy tymczasowi, których pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej.

3.      Przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego do pracy jego przełożony lub inna uprawniona osoba zaznajamia go z treścią Regulaminu, zaś oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem umieszcza się w jego aktach osobowych.

 

§ 3

 1. Pracownikowi z tytułu zatrudnienia przysługuje:

a.       wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997r., Nr 160, poz. 1080 ze zm.),

b.      dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, premia oraz nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej

c.       dodatkowe wynagrodzenie za pracę: w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta - na podstawie i zasadach określonych w art.151-151(12) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

d.      odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy - na podstawie  i zasadach określonych ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003r., Nr 90, poz. 844 ze zm.),

e.       wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - na podstawie i zasadach określonych w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.),

f.       świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, obejmujące: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy – na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r., Nr 31 poz. 267 ze zm.).

2.      Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie o pracę albo innej umowie stanowiącej podstawę nawiązania stosunku pracy, nie niższe jednak od minimalnego wynagrodzenia za pracę, którego wysokość uregulowana jest odrębnymi przepisami.

3.      Gdy minimalne wynagrodzenie ulegnie podwyższeniu tak, że przekroczy wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, nastąpi bezzwłoczna aktualizacja wysokości wynagrodzenia przysługującego takiemu pracownikowi do poziomu nie niższego niż minimalne.

 

II. Wynagrodzenie zasadnicze

§ 4

1.      Pracownikom przysługuje wynagrodzenie zasadnicze odpowiednie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych i czasu pracy.

2.      Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 5

1.      Ustala się tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych, określającą minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

2.      Wynagrodzenie zasadnicze podlega corocznemu podwyższeniu o wskaźnik inflacji ustalony w ustawie budżetowej oraz o kwotę uzgodnioną przez dyrektora szkoły z zakładową organizacją związkową.

3.      Podwyższenie wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 2 następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

4.      Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5.      Decyzję o zastosowaniu odpowiedniej dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje Pracodawca uwzględniając kategorie zaszeregowania obowiązujące na danym stanowisku pracy.

6.      Zmiana wysokości płacy zasadniczej może nastąpić w związku z:

a.       zmianą stanowiska pracy,

b.      zmianą zakresu pracy na zajmowanym stanowisku,

c.       zmianą stawek płac zasadniczych wykazanych w tabeli w załączniku nr 1,

d.      podniesieniem poziomu wykształcenia lub kwalifikacji pracownika (za zgodą pracodawcy).

§ 6

1.      Ustala się tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania dla pracowników niepedagogicznych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

III. Dodatek za wieloletnią pracę

§ 7

1.      Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2.      Do okresu uprawniającego do dodatku, o którym mowa w ust.1 wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3.      Jeżeli praca w Zespole Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4.      Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą bądź koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownikowi przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego lub wynagrodzenie z tytułu choroby.

5.      Dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia i przysługuje:

a.       od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,

b.      za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

6.      Dodatek nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za czas choroby.

7.      Dodatek wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. W czasie urlopu macierzyńskiego dodatek za wieloletnią pracę nie jest wypłacany.

 

IV. Fundusz premiowy
§ 8

 1. Fundusz premiowy naliczany jest od funduszu płac każdego pracownika administracji i obsługi w wysokości 1%.
 2. Premia jest składnikiem wynagrodzenia za pracę, które przysługuje pracownikowi spełniającemu obowiązki i zadania określone w regulaminie.
 3. Za podstawę obliczenia premii przyjmuje się wynagrodzenie zasadnicze wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika.
 4. Premię wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem.
 5. Premia wypłacana jest pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze etatu.
 6. Ustala się dwa rodzaje premii:
  1. regulaminową w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
  2. uznaniową w wysokości maksymalnie do 50% wynagrodzenia zasadniczego
 7. Warunki przyznania premii regulaminowej:
  1. prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych w zakresie obowiązków pracownika,
  2. przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy,
  3. przestrzeganie zasad BHP
  4. przestrzeganie dyscypliny pracy
 8. Premia regulaminowa przyznawana jest za czas efektywnie przepracowany. Za czas efektywnie przepracowany uznaje się okres przebywania na urlopie wypoczynkowym.
 9. Warunki przyznania premii uznaniowej:
  1. spełnienie warunków dotyczących przyznania premii regulaminowej,
  2. wykonywanie prac wykraczających poza zakres obowiązków pracownika na polecenie pracodawcy lub z własnej inicjatywy,
  3. wykonywanie pracy w utrudnionych warunkach spowodowanych spiętrzeniem prac pilnych, terminowych,
  4. wykonywanie prac za innego pracownika, w czasie jego nieobecności.
 10. Premia uznaniowa przyznawana jest na czas określony a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
 11. Premia uznaniowa przyznawana jest w ramach posiadanych środków finansowych.
 12. Premia regulaminowa i uznaniowa może być obniżona lub całkowicie odebrana pracownikowi.
 13. Dyrektor może pozbawić pracownika premii regulaminowej i uznaniowej za:
  1. rażące naruszenie przepisów BHP i ppoż,
  2. stawienie się w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
  3. zagarnięcie mienia placówki
  4. wyrządzenie szkody z winy pracownika,
  5. nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, samodzielne opuszczenie stanowiska pracy oraz ciągłe spóźnianie się do pracy,
 14. Dyrektor może obniżyć pracownikowi premię regulaminową i uznaniową za:
  1. nieprawidłowe i nieterminowe wykonywanie zadań należących do zakresu obowiązków,
  2. nieprzestrzeganie postanowień przepisów Regulaminu pracy,
  3. nieprzestrzeganie dyscypliny pracy

 

V. Dodatek funkcyjny

§ 9

 1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem.
 2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nie związanych z kierowaniem zespołem, wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, dla których przewiduje się dodatek funkcyjny.

 

VI. Dodatek specjalny

§ 10

 1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi, któremu okresowo zwiększono zakres obowiązków służbowych lub powierzono dodatkowe zadania albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.
 2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.
 3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej niż określona w ust. 3.

 

VII.  Praca w godzinach nadliczbowych

§ 11

 1. Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana przez pracownika ponad normy czasu pracy, ustalone zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, obowiązujące u Pracodawcy.
 2. Za pracę w godzinach nadliczbowych – oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje dodatek w wysokości:

a.       50% wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika – za pracę w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych na dobę,

b.      100% tego wynagrodzenia – za pracę w dalszych godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nadliczbowych w porze nocnej i święta oraz w dni wolne od pracy.

 1. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje także za każdą godzinę pracy przekraczającą przeciętną tygodniową normę czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 2. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych nie przysługuje za pracę w niedzielę w normalnym czasie pracy, jeżeli pracownikowi udzielono w zamian inny dzień wolny od pracy. Dotyczy to także pracy w święto oraz dni dodatkowo wolne od pracy.
 3. Stawki godzinowe oblicza się dzieląc kwotę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za pełny wymiar czasu pracy przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

 

VIII. Praca w warunkach trudnych i uciążliwych

§ 12

 1. Pracownikom przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych:
  1. przy pierwszym stopniu uciążliwości lub szkodliwości - w wysokości do 5 %,
  2. przy drugim stopniu uciążliwości lub szkodliwości - w wysokości do 10 %,
  3. przy trzecim stopniu uciążliwości lub szkodliwości - w wysokości do 15 %,
  4. przy czwartym stopniu uciążliwości lub szkodliwości - w wysokości do 20 %

stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Wykaz prac, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
 2. Prace, o których mowa w ust.2 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach, stwierdzone przez laboratoria, o których mowa w przepisach w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 3. Podstawę przyznania dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia stanowią wyniki badań środowiskowych, przeprowadzonych w sposób określony przepisami wydanymi na podstawie art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2).
 4. W razie zbiegu uprawnień do dodatków za wykonywanie pracy o różnym stopniu uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia pracownikowi przysługuje jeden dodatek według najwyższego stopnia uciążliwości lub szkodliwości.
 5. Godzinową stawkę wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustala się dzieląc miesięczną stawkę najniższego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

 

IX. Praca w porze nocnej

§ 13

 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
 2. Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na drugiej zmianie może być przyznany dodatek w wysokości 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

 

X. Nagroda jubileuszowa

§ 14

 1. Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi za wieloletnią pracę w następującym wymiarze:

po 20 latach pracy -  75% wynagrodzenia miesięcznego,

po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,

po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,

po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,

po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego,

po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego.

2.      Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3.      W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4.      Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

5.      Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6.      Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

7.      W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8.      Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

9.      Pracownikowi, który od dnia, w którym udokumentował swoje prawo do nagrody, nabędzie w ciągu 12 miesięcy prawo do nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

 

 

 

 

 

XI. Odprawa z tytułu przejścia na rentę lub emeryturę

§ 15

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 1.  
  1. 2-miesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy,
  2. 3-miesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy,
  3. 6-miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy..
 2. Pracownikowi, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
 3. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.

 

XII. Fundusz nagród

§ 16

1.      W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród pracowników za szczególne osiągnięcia zawodowe, zwany dalej funduszem nagród, w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac.

2.      Fundusz nagród może być podwyższony przez dyrektora szkoły w ramach środków posiadanych na wynagrodzenia osobowe.

3.      Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakończenia roku szkolnego lub w innym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły

4.      Wysokość nagród ustalana jest corocznie w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.

5.      Przyjmuje się następujące kryteria przyznawania nagród:

a)      wzorowe wypełnianie obowiązków

b)      aktywne podejście do powierzonych obowiązków

c)      terminowe wykonywanie zadań

d)     wykazywanie inicjatywy w pracy

e)      podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami szkoły

f)       dbanie o dobro szkoły

g)      kultura osobista

h)      dyspozycyjność

6.      Pracownikowi, któremu została przyznana nagroda zostaje wręczony przez dyrektora szkoły dyplom, którego kopię dołącza się do akt osobowych pracownika.

 

XIII. SPOSÓB I TERMINY WYPŁATY WYNAGRODZEŃ

I POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH

§ 17

 1.   Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu w dniu 28 każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

 2.   Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 3.   Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

 4.   Wypłata wynagrodzenia następuje do rąk własnych pracownika lub osoby przez niego upoważnionej albo przelewem na konto bankowe pracownika, za jego pisemną zgodą.

 

§ 18

1.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem: Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia płacowego.

 

§ 19

1.     Niniejszy regulamin wynagradzania wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości pracownikom, zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.

2.     Z dniem wejścia regulaminu traci moc Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych z dnia 11 lutego 2009r. Oraz Rozdział II i III Regulaminu nagradzania z dnia 27 listopada 2006r.

 

§ 20

1.     Do dokonania zmian w niniejszym regulaminie uprawniony jest Dyrektor szkoły w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

W razie nieuzgodnienia zmian regulaminu z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie zmiany regulaminu wynagradzania ustala pracodawca.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Chodakowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2009 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zofia Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 3172534
09 marca 2018 12:02 (Agnieszka Chodakowska) - Dodanie załącznika [zal_nr_12018_do_regulaminu_wynagradzania_pracownikow_niepedagogicznyc h.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 marca 2018 12:00 (Agnieszka Chodakowska) - Usunięcie załącznika [zalacznik_nr_1_do_regulaminu_wynagradzania_2009_tabele_punktow.xls] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2009 13:30 (Zofia Wojciechowska) - Opublikowanie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI::ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI::