Regulaminy

REGULAMIN ANTYMOBBINGOWY

 

 

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA

w Zespole Szkół Specjalnych

 w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie - Jeziornie

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Wewnętrzna polityka antymobbingowa, zwana dalej WPA, ustala zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Zespole Szkół Specjalnych  w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie.

§ 2

 

2. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

 

1) dyrektorze - należy przez to rozumieć  Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie.

2) mobbingu - należy przez to rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (Art. 94³ §2 Kodeksu pracy);

 

3) komisji antymobbingowej - należy przez to rozumieć organ kolegialny powołany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg pracowników o stosowanie mobbingu;

 

4) pracowniku - należy przez to rozumieć pracowników szkoły;

 

5) pracodawcy – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie - Jeziornie reprezentowanym przez dyrektora szkoły.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Procedura przeciwdziałania mobbingowi

 

 § 3

 

1. Każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi  jest uprawniony do złożenia imiennej, pisemnej skargi do pracodawcy, która musi zawierać:

 

1) określenie z imienia i nazwiska sprawcy (sprawców);

2) przedstawienie stanu faktycznego oraz  konkretnych dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

3) określenie częstotliwości zdarzeń;

4) opis wszelkich dodatkowych form i aspektów działań  będących przedmiotem skargi;

5) przedstawienie indywidualnych skutków, psychicznych, zdrowotnych i innych opisywanych zdarzeń.

6) własnoręczny podpis poszkodowanego oraz datę ;

2. Przed złożeniem skargi pracownik może starać się samodzielnie wyjaśnić wszelkie okoliczności i dążyć do polubownego rozwiązania sporu.

 

§ 4

 

1. Do rozpatrzenia skargi  pracownika  pracodawca w terminie 5 dni od daty jej wpłynięcia, zarządzeniem  powołuje Komisję ds. Przeciwdziałania Mobbingowi, zwaną dalej komisją,
w skład której wchodzą:

 

1) reprezentant pracowników;

2) przewodniczący zakładowej organizacji związkowej w ZSSwMCR;

3) reprezentant  dyrektora szkoły.

 

2. Pracami komisji kieruje Przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu Komisji, zwykłą większością głosów.

 

3. Celem prac Komisji jest rozpatrywanie skarg pracowników na mobbing oraz rzetelne prowadzenie postępowań  wyjaśniających.

 

4. Komisja w swoich działaniach kieruje się obiektywizmem i bezstronnością wobec stron oraz dąży do jak najszybszego wyjaśnienia zgłoszonych skarg.

 

5. Komisja jest upoważniona do:

 

a) przeglądania dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia sprawy;

b) wysłuchania skarżącego i oskarżonego o mobbing;

c) wysłuchania osób wskazanych przez strony postępowania jako świadków zdarzeń

d) przeprowadzenia innych działań, które miałyby istotne znaczenie w postępowaniu wyjaśniającym

 

6. Po wysłuchaniu wyjaśnień  stron konfliktu oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, co do zasadności rozpatrywania skargi.

 

7. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który powinien zawierać wnioski dotyczące prowadzonego postępowania oraz ewentualne propozycje odnośnie sposobów zakończenia konfliktu.

Komisja przedstawia protokół pracodawcy w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania wyjaśniającego.

 

8. Inne dokumenty powstałe w wyniku postępowania Komisji przechowuje przewodniczący Komisji.

 

9. Protokoły z posiedzeń  Komisji (w tym kserokopie) oraz inne dokumenty są udostępniane tylko za zgodą przewodniczącego Komisji.   

 

10. Wyłączenie członka ze składu Komisji może nastąpić na wniosek uczestnika postępowania, jeżeli zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na jego bezstronność.

Uczestnik postępowania składa wniosek do dyrektora o wyłączenie członka ze składu komisji w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zarządzenia. Jeżeli dyrektor jest obwinionym lub składającym skargę, wniosek składa się do przewodniczącego Komisji.

 

 

 

 

§ 5

 

1. Postępowanie prowadzone przez Komisję nie zamyka, każdej ze stron konfliktu, możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

2. W razie uznania skargi za zasadną wobec obwinionego, pracodawca może zastosować upomnienie lub naganę oraz zmienić stosunek pracy w sposób przewidziany w kodeksie pracy.

 

3.  W przypadku, gdy oskarżonym jest dyrektor szkoły,  w razie uznania skargi za zasadną, komisja powiadamia organ prowadzący o treści postępowania.

 

 

ROZDZIAŁ III

Postanowienia końcowe

 

§ 6

 

1. Pracodawca w miarę potrzeby będzie przeprowadzał szkolenia pracowników w zakresie stosowania regulacji WPA.

 

2.  Polityka Antymobbingowa obowiązuje od 1 września 2013 roku. Dokument podlega ewaluacji.

 

3. Zmiany w Polityce Antymobbingowej mogą być wprowadzane w trybie właściwym dla jej ustalania.

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2013 07:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zofia Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 5035
18 czerwca 2013 07:56 (Zofia Wojciechowska) - Zmiana danych dokumentu.
18 czerwca 2013 07:55 (Zofia Wojciechowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI::ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI::